Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

ΑΚΟΝΙΖΙΑ "Φάρμακο για τις μέλισσες στο τμήμα Χημείας!!


Eνας μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Χημείας , από οικογένεια μελισσοκόμων, ανακάλυψε στο εργαστήριο ένα «φάρμακο» για τις μέλισσες, επαληθεύοντας τις γνώσεις της λαικής παράδοσης. Ο Δημοσθένης Ισαακίδης, θυμόταν ότι οι παλιοί μελισσοκόμοι έβαζαν πάνω από τις κυψέλες στεφάνια από ένα φυτό, την γνωστή ως “ακόνιζα” (Ditrichia viscose), για να μειώσουν τους θανάτους των μελισσών από το παράσιτο βαρρόα. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό έντομο, όσο το κεφάλι μια καρφίτσας, που παρασιτεί στο σώμα της μέλισσας από τη στιγμή που γίνεται προνύμφη και στο τέλος την σκοτώνει καθώς απομυζά τη σάρκα της. Αν ένα σμήνος προσβληθεί από αυτό το παράσιτο, τότε όλες οι μέλισσες παθαίνουν μέσα σε τρία χρόνια.Ο Δ. Ισαακίδης σε συνεργασία με τον καθηγητή Οργανικής Χημείας Χ. Κατερινόπουλο και την μεταπτυχιακό Καλλιόπη Σοφού συγκέντρωσαν δείγματα ακονιζάς από 5 διαφορετικές περιοχές της Κρήτης. Μετά από ξήρανση και κατεργασία του φυτού με αιθανόλη, απομονώθηκαν τρείς ομάδες συστατικών από τις οποίες μία βρέθηκε να έχει την μέγιστη επιλεκτική τοξικότητα επί ζωντανών βαρρόα, τα οποία σκοτώνει σε ποσοστό 98%.Με την επεξεργασία αυτή, παρασκευάστηκε ένα σκεύασμα που περιέχει την ομάδα αυτών των συστατικών και χρησιμοποιείται με επιτυχία σε μελέτες πεδίου σε διαφορετικές περιοχές της νήσου Κρήτης, είτε με ψεκασμό των κυψελών είτε με τη χρήση εμποτισμένων ταινιών. Το σκεύασμα αυτό που αναμένεται να έχει ευρεία χρήση στη Μελισσοκομία, εκτίθεται από σήμερα στο Ζάππειο Μέγαρο, στην έκθεση «εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας» στην οποία παίρνει μέρος και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.Παράσιτο-φονιάςΗ εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Φυτώριο Ιδεών-Unistep» του Περιφεριακού Προγράμματος CRINNO. Όπως μας είπε ο κ. Χάρης Κατερινόπουλος, η βαρροϊκή ακαρίαση είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής μελισσοκομίας και της μελισσοκομίας σχεδόν όλου του κόσμου. Προσβάλλει το γόνο (προνύμφες καινύμφες) και τις ενήλικες μέλισσες (βασίλισσα εργάτριες και κηφήνες). Η βαρρόα παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1904 στην Νοτιανατολική Ασία να παρασιτεί την ινδική μέλισσα. Η περιγραφή του παρασίτου αυτού πέρασε σχεδόν απαρατήρητη αφού δεν προκαλούσε σημαντικές ζημιές στον ξενιστή της. Το πότε και πώς έγινε η μεταφορά της στην οικιακή μέλισσα δεν είναι ακριβώς γνωστό. Αλλά σε διάστημα λιγότερο από 40 χρόνια μεταδόθηκε σχεδόν σε όλο τον κόσμο εκτός από την Αυστραλία. Οι μεμονωμένες μέλισσες που μολύνονται με βαρρόα βλάπτονται με τους εξής τρόπους: α) από την απώλεια αιμολέμφου, που από μόνη της είναι σοβαρή, β) από την οπή που προκαλείται και επιτρέπει την δημιουργία μολύνσεων και ασθενειών. γ) ακόμη και με χαμηλή προσβολή, οι μέλισσες υφίστανται απώλεια βάρους και σμίκρυνση της ζωής. Εάν η προσβολή ανά μέλισσα είναι λιγότερο από 6 ακάρεα, η μέλισσα φθάνει συνήθως στην ωριμότητα. Εντούτοις, οι ενήλικες μέλισσες αποδυναμώνονται και η ζώη τους μικραίνει κατά τουλάχιστον 50%. Η συνολική επίδραση σε μια αποικία που μολύνεται με βαρρόα είναι πολύ σοβαρή και εάν δεν ληφθεί κανένα μέτρο ελέγχου η κατάληξη είναι μοιραία. Χωρίς επέμβαση του μελισσοκόμων, η πιθανότητα θνησιμότητας του μελισσιού είναι 10-15% το πρώτο έτος, 20% 30% το δεύτερο έτος, και ίσως 100% στο τρίτο έτος μετά την προσβολή.
Το φυτό ακονιζά είναι αειθαλής πολυετής θάμνος με ευρεία εξάπλωση στην περιοχή της Μεσογείου. Η επιφάνεια των φύλλων καλύπτεται από επιεφυμενιδικό έκκριμα πλούσιο σε τερπενοειδή και φαινολικές ενώσεις. Tα υδατοδιαλυτά επιεφυμενιδικά εκκρίματα του φυτού παρουσιάζουν ισχυρή αλληλοπαθητική δράση έναντι άλλων φυτών αλλά και παθογόνων.Στην έκθεση, θα γίνει επίδειξη της διαδικασίας παραγωγής του ιδιοσκευάσματος με δείγματα και φωτογραφικό υλικό. "

Κάποιος μπάρμπας μου (θειος) παλιός μελισσοκόμος ,μου έλεγε ότι έβαζαν κατά καιρούς ξεραμένη ακονιζια στο καπνιστιρι και όλα πήγαιναν καλά !!!!!
Η μητέρα μου, μου έλεγε ότι στης κλοσουδες που γέμιζαν κοτοψειρες με αποτέλεσμα να σηκώνεται η κότα και να κορνιάζουν τα αυγά , έβαζαν κλαδιά από ακονιζια και όλες οι ψείρες εξαφανίζονταν . Δεν ξέρω όμως αν πέθαιναν οι ψείρες ή απλά έφευγαν , αλλά νομίζω ότι έρχεται σε δεύτερη μοίρα αυτή η απορία μπροστά στο αποτέλεσμα .
Βλέπομε ότι στην φύση υπάρχουν αρκετοί εχθροί για τους εχθρούς μας !!εμείς θα παραμένουμε στα χημικά !!!   
  Της Αννας Παπαδοκωστάκη.


This page him I found somewhere in internet !!!Where? I do not remember, him I had storage in my files and on occasion that is the season (a'ncjsma akonjzjas) now said him I report from here: "Medicine for the bees in the department of Chemistry of Anna Papadokwsta'ki. A postgraduate student of department of Chemistry, from family of apiarists, you discover in the laboratory a "medicine" for the bees, verifying the knowledge of lajki's delivery. Demosthenes Jsaakj'dis, they remembered that the old apiarists did put above the beehives Stefania from a plant, the acquaintance in Creteas “akonjza'”? (Ditrichia viscose), in order to they decrease the deaths of bees from the parasitise varro'a. It is a microscopic insect, as long as the head of pin, that parasite' in the body of bee from the moment where becomes larva and in the end him kills kacw's apomyza' her flesh. If a swarm is offended by this parasitize, then all the bees suffer in three years the D. Jsaakj'dis in collaboration with the professor of Organic Chemistry X. Katerjno'poylo and the postgraduate Calliope Sofoy' assembled samples akonjza's from 5 different regions of Crete. After xi'ransi and treatment of plant with ethanol, were isolated three teams of components from which one found to have the biggest selective toxicity on live varro'a, which kills in percentage 98%. With this treatment, was prepared a skey'asma that contains the team of these components and is used with success in studies of field in different regions of islandCrete, or with spraying of beehives or with the use of impregnated films. The skey'asma what is expected to have wide use in the Apiculture, is exposed from today in the Za'ppejo Palace, in the report "week of Science and Technology" in which it takes part and the University Crete this Parasitise-fonja'sI work it was financed by the Program "Nursery of Ideas of" Perjferjakoy' of Program CRINNO. As to us it said Mr Charm Katerjno'poylos, the varroj!ki' akarj'asi is from the bigger problems of Greek apiculture and apiculture of almost all world. It offends the spawn (larvae kajny'mfes) and the adult bees (king workers and drones). Varro'a it was observed for first time in 1904 in South-eastern Asia parasite' the Indian bee. The description of this parasitize passed almost aparati'riti after it did not cause important damage in her host. When and how it became her transport in the domestic bee is not precisely known. But in interval by 40 years it was least transmitted almost in all the world apart fromAustralia. The individual bees that are polluted with varro'a are harmed with the following ways: a) from the loss ajmole'mfoy, that from alone her is serious, v) from the apenture that is caused and allows the creation of pollutions and illnesses. c) even with low offence, the bees suffer loss of weight and diminution of life. If the offence per bee is least from 6 aka'rea, the bee reaches usually in the maturity. Nevertheless, the adult bees are undermined and their life minimizes at at least 50%. The total effect in a colony that is polluted with varro'a is very serious and if is not taken no measure of control the conclusion is mojraj'a. Without his intervention of apiarists, the probability of mortality meljssjoy' is the 10-15% first year, 20% 30% the second year, and perhaps 100% in the third year afterwards the offence. The plant akonjza' is aejcali's multiannual bush with wide spread in the region of Mediterranean. The surface of leaves is covered by epjefymenjdjko' e'kkrjma rich in terpenoejdi' and fajnoljke's unions. Ydatodjalyta' epjefymenjdjka' ekkrj'mata the plant they present powerful allilopacitjki' action against other plants but also pathogenic In the report, it will become demonstration of process of production of patent with samples and photographic material. «My somebody mpa'rmpas (divine) old apiarist, to me said that put occasionally xerame'ni akonjzja in the kapnjstjrj and all went well!!!!! My mother, to me said that stis klosoydes that they filled kotobejres so that is raised the hen and kornja'zoyn the eggs, put kladja' from akonjzja and all the lice were disappeared. I do not know however an died the lice or simply they left, but believe that comes in second fate this query front in the result. Vle'pome that in the nature they exist enough enemies for our enemies !!emej's we will remain in the chemical!!!πηγη http://chaniabee.blogspot.gr/

Καταγγελία φαντάρων που δουλεύουν σε Hot Spot


Οπως μας γράφουν οι συνάδελφοι φαντάροι «τα παρόν κείμενο αποτελεί μια από τις
τελευταίες ελπίδες να ακουστούν και να προσπαθήσουν να αλλάξουν την κατάσταση που επικρατεί από τι 3/2/2016 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα στο Στρατόπεδο Προκοπίδη της 34ης Ταξιαρχίας (Άσσηρος Θεσσαλονίκης).

Το κείμενο δεν αποτελεί ούτε προπαγάνδα κάποιου πολιτικού χώρου ή φορέα ούτε θέλει να καπηλευτεί τον πόνο κάποιων ανθρώπων που αναγκάζονται να αφήσουν τα σπίτια και τη χώρα τους για ένα καλύτερο αύριο.
Συντάσσεται αποκλειστικά και μόνο από την σκοπιά των απλών φαντάρων που «υπηρετούν» τη θητεία τους στο Στρατόπεδο Προκοπίδη και που έδωσαν όρκο:
«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη εις την πατρίδα. Υπακοή εις το Σύνταγμα τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου. Να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των. Να υπερασπίζω με πίστην και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου, τας Σημαίας. Να μη τας εγκαταλείπω μηδέ να αποχωρίζομαι ποτέ π’ αυτών. Να φυλάττω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους. Και να διάγω εν γένει ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης…..).
Από την 3η Φεβρουαρίου 2016 έως και την ώρα που συντάσσεται αυτό το κείμενο επικρατούν τα εξής:
“Την 3η Φεβρουαρίου μας κάλεσαν για Αναφορά Λόχου όπου μας ανακοίνωσαν αρχικά ότι πρέπει να πάμε να κάνουμε καθαριότητες σε ένα εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.
Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Ετοιμαστήκαμε και ανεβήκαμε στα λεωφορεία με την απορία του λόγου της συγκεκριμένης διαταγής αλλά άνευ αντιλογίας.
Εκτελέσαμε την συγκεκριμένη διαταγή. Στην συνέχεια και με μόνο ένα μικρό διάλειμμα 4 ημερών, λόγω της έντονης διαμαρτυρίας της τοπικής κοινωνίας στη δημιουργία Στρατοπέδων Συγκέντρωσης στην ήδη υποτιμημένη περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης και επί καθημερινής βάσεως.
Κάθε πρωί –συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων- εργαζόμαστε από τις 7.00 π.μ. έως τις 19.00 μ.μ. ακατάπαυστα, μέσα σε άθλιες συνθήκες, σαν εργάτες σε εργοστάσια της Κίνας, εννοείται αμισθί, στήνοντας σκηνές αρχικά (περίπου 150) και στην συνέχεια προκάτ σπίτια (200 περίπου), που συναρμολογούνται κομμάτι-κομμάτι.
Στην αρχή μας δόθηκαν ελάχιστα εργαλεία –τσουγκράνες, σπασμένες σκούπες, φτυάρια κλπ- και να έβαλαν να κόβουμε χόρτα, να σκάβουμε, να σκουπίζουμε και να κάνουμε κάθε λογής εργασία στον χώρο, όπου μετέπειτα στήθηκαν οι σκηνές και τα σπίτια.
Εννοείτε πως σε καθημερινή βάση οι φωνές και οι ύβρεις, σε ορισμένες περιπτώσεις των ανωτέρων μας, συνόδευαν την κάθε εργασία.
Εν συνεχεία, μας έβαλαν να φυλάμε άοπλοι σκοπιά, περίπολα και να διανυχτερεύουμε μέσα στο κρύο (ακόμα μέχρι την ώρα που γράφεται αυτό το κείμενο), τη βροχή και την άθλια διαβίωση, χωρίς νερό, ρεύμα, θέρμανση, μέσα σε σκηνές όπου υπήρχε βρώμα, δυσωδία και λάσπες από την συνεχόμενη βροχόπτωση. Πάνω σε βρώμικα στρώματα αφρολέξ, με τις κλασσικές κουβέρτες του Ελληνικού Στρατού και τα γνωστά σεντόνια και μαξιλαροθήκες, που όλοι γνωρίζουμε.
Όσον αφορά την σίτιση μας, αυτή γίνεται καθημερινά μέσω στρατιωτικών αυτοκινήτων που μεταφέρουν κρύο κατά κύριο λόγο κονσερβοποιημένο κρέας –το γνωστό σε όλους μας Γκοτζίλα-, μέσα σε συσκευασμένα κουτιά, με πλαστικά πιρούνια και μαχαίρια, αμφιβόλου προελεύσεως και τήρησης των συνθηκών καθαριότητας.
Στην συνέχεια τα ψέματα ότι «τελειώνουμε» στις 13 Φλεβάρη, τελειώνουμε στις 15, 18, 20, 22 κλπ εννοείται ότι αποτελούν προϊόν κοροϊδίας και εμπαιγμού μας καθώς την περασμένη Παρασκευή μας μάζεψαν μετά τις εργασίες για αναφορά και μας είπαν ότι τελείωσε απλά η πρώτη φάση του έργου και τώρα θα διεκπεραιωθεί η δεύτερη μέσα σε διάστημα δύο μηνών, που περιλαμβάνει ακόμα περισσότερη εργασία.
Εννοείται πως οι φαντάροι που μένουν πίσω στο στρατόπεδο κάνουν τις κυλιόμενες υπηρεσίες των άλλων, οι οποίοι εργάζονται στο HOTSPOT και με την σειρά τους όταν γυρίζουν οι κουρασμένοι και σωματικά και ψυχολογικά, αναγκάζονται να εκτελέσουν και τις υπηρεσίες του Στρατοπέδου (οι οποίες, όλοι γνωρίζουμε ότι απαιτούν ξενύχτι, συγκέντρωση και κούραση). Ενώ οι εξοδούχοι φαντάροι, εξέρχονται του στρατοπέδου στις 20.00 το απόγευμα αντί για τις 15.00 τις καθημερινές και τις 12.00 το Σαββάτο και 10.00 π.μ. την Κυριακή
Ρισκάροντας να οδηγούμε μέσα στην νύχτα και μετά από απίστευτη ταλαιπωρία και κούραση για να φτάσουν στα σπίτια τους ενώ όσοι εξοδούχοι δεν δικαιούνται διανυκτέρευση ουσιαστικά χάνουν την έξοδο τους.
Τέλος, τα ψέματα δίνουν και παίρνουν καθώς κάθε μέρα μας ενημερώνουν ότι τελειώνουμε και ότι δεν θα ξαναπάμε ενώ κάθε επόμενη, στέλνουμε όλο και περισσότερα άτομα.
Με αποτέλεσμα η ψυχολογία μας να είναι στο ναδίρ.
Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν συμβαίνουν επί καθημερινής βάσης στο εν λόγω στρατόπεδο.
Με την παρούσα επιστολή, ζητάμε να δημοσιοποιηθεί το ζήτημα καθώς:
-ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ
-ΕΜΠΑΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΨΕΜΑΤΑ ΟΤΙ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ
-ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ
-ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ
ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΦΑΝΤΑΡΟΙ ΤΗΣ 34ΜΚ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
-501 -507 -34ΕΜΑ -108 –ΛΣ –ΛΜΧ -34ΤΥΠ –ΛΑΤ ΑΣΣΗΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΒΓΕΙΤΕ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΣΑΣ
Κανένας Φαντάρος στα HOT SPOT- Στρατόπεδα Συγκέντρωσης: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ!
ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ-ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ-
ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΑΜΥΝΑΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ-ΝΑΤΟ-ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ                                        πηγη http://www.i-gata.gr/

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

Φτιάξε μόνη σου ισιωτικό Gel για τα μαλλιά!

Η παρασκευή του δικού σου τζελ για μαλλιά είναι ένας φθηνός, εύκολος αλλά και υγιεινός τρόπος για να ισιώσεις τα μαλλιά σου χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις τα γνωστά ισιωτικά που βασίζονται στη θερμότητα ή στα χημικά.
Αυτό το ισιωτικό τζελ θρέφει τα μαλλιά σου με φυσικές βιταμίνες, πρωτεΐνες, μεταλλικά στοιχεία και άλλα θρεπτικά συστατικά που ωφελούν τα μαλλιά μας καθώς τα κάνουν να φαίνονται πιο υγιή αλλά και μεταξένια. Μπορεί να μην σου δώσει τα ίσια μαλλιά που είναι σαν καρφί, αλλά αν το χρησιμοποιείς κάθε εβδομάδα για περισσότερο από ένα μήνα, σίγουρα θα αποκτήσεις απαλά και ίσια μαλλιά.
Ποια είναι τα οφέλη τουgel-gia-malliaΑυτό το φυσικό τζελ περιέχει εκχυλίσματα λιναρόσπορου που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη των μαλλιών, τη λείανση αλλά και την απαλότητα τους. Ο λιναρόσπορος είναι πηγή πλούσια σε πρωτεΐνες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την απαλότητα των μαλλιών σου αλλά και για να αποφύγεις την ξηρότητα και τα κατεστραμμένα μαλλιά.
Επίσης, όμως, περιέχει οξέα πλούσια σε ω-3 λιπαρά και βιταμίνη E που θρέφει σε βάθος την τρίχα και βοηθάει στην ανάπτυξη της τρίχας. Ο χυμός λεμονιού που χρησιμοποιείται απομακρύνει την πιτυρίδα και δίνει λάμψη στα μαλλιά σου. Το καστορέλαιο αποτρέπει το “σπάσιμο” της τρίχας και αναζωογονεί τις κατεστραμμένες τρίχες. Τέλος, το μέλι και η αλόη βέρα που περιέχει παρέχουν ενυδάτωση, αποτρέπουν το φριζάρισμα και αφήνουν τα μαλλιά σου απαλά ενώ παράλληλα τα κάνουν να φαίνονται σαν να είναι ίσια από φυσικού τους.
Συστατικά:
Λιναρόσποροι
Αλόη βέρα σε μορφή τζελ
Καστορέλαιο (ή Ελαιόλαδο)
Χυμός Λεμονιού
Μέλι
Εκτέλεση:
 • Βράσε ένα φλιτζάνι νερό και πρόσθεσε 3 κουταλιές γλυκού από τους λιναρόσπορους.
 • Άφησε το να βράσει σε χαμηλή φωτιά για 2 λεπτά ή μέχρι να κοχλάσει.
 • Αφαίρεσε από το μάτι της κουζίνας και άστο να κρυώσει.
 • Πέρασε το από σουρωτήρι ώστε να σου μείνει το τζελ από τους λιναρόσπορους.
 • Τώρα πρόσθεσε τα υπόλοιπα υλικά – 2 κουταλιές σούπας αλόη βέρα, 1 κουταλιά σούπας χυμό λεμονιού, 2 κουταλάκια γλυκού καστορέλαιο και 2 κουταλιές γλυκού μέλι.
 • Ανακάτεψε όλα τα συστατικά πολύ καλά. Το ισιωτικό τζελ είναι έτοιμο!
Πώς να το χρησιμοποιήσειςisia-mallia-1
 • Χώρισε τα μαλλιά σου σε μικρές ίσες ποσότητες.
 • Βρέξε τα μαλλιά σου με χλιαρό νερό για να ανοίξουν οι θύλακες.
 • Πάρε μια μικρή ποσότητα από το τζελ και εφαρμόστε απαλά σε νωπά μαλλιά.
 • Κάλυψε κάθε τούφα με αυτό το τζελ, ξεκινώντας από τις ρίζες μέχρι τις άκρες των μαλλιών σου.
 • Χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα σου, τράβηξε κάθε τμήμα των μαλλιών μέχρι κάτω και άστο για 30 περίπου λεπτά.
 • Ξέπλυνε τα μαλλιά σου καλά με δροσερό νερό και έπειτα πρόσθεσε ένα ήπιο conditioner.
 • Μην στεγνώσεις τα μαλλιά σου με πετσέτα. Απλά χτένισε τα και άφησε τα να στεγνώσουν.
 • Τα μαλλιά σου τώρα είναι απαλά και ίσια!
Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσεις τη συνταγή αυτή ως ισιωτικό ορό για τα μαλλιά, απλά ανακάτεψε 4 κουταλιές σούπας τζελ από λιναρόσπορους μαζί με 2 κουταλιές γλυκού τζελ αλόης βέρα και 1/2 κουταλάκι γλυκού ελαιόλαδο. Μετά εφάρμοσε λίγο επάνω σε στεγνά, σγουρά μαλλιά. Δε χρειάζεται να ξεβγάλεις τα μαλλιά σου.
via

Υπάρχει ο θάνατος; Νέες θεωρίες απαντούν «όχι»

Πολλοί από μας φοβούνται το θάνατο. Πιστεύουμε στο θάνατο γιατί μας έχουν πει ότι θα πεθάνουμε. Σχετίζουμε τον εαυτό μας με το σώμα μας και ξέρουμε ότι τα σώματα πεθαίνουν. Ωστόσο, μια νέα επιστημονική θεωρία υποστηρίζει ότι ο θάνατος δεν είναι αυτό το οριστικό συμβάν που νομίζουμε.
Σύμφωνα με μια γνωστή θεώρηση της κβαντικής φυσικής, μια σειρά από συγκεκριμένες παρατηρήσεις δεν είναι δυνατό να προβλεφτούν με απόλυτο τρόπο. Αντιθέτως, υπάρχει ένα φάσμα πιθανών παρατηρήσεων, κάθε μια με διαφορετική πιθανότητα. Μια κοινή εξήγηση, η ερμηνεία των «πολλαπλών κόσμων» θέλει κάθε μια από αυτές τις πιθανές παρατηρήσεις να αντιστοιχεί και σε ένα διαφορετικό σύμπαν («πολυσύμπαν»). Μια νέα επιστημονική θεωρία, γνωστή ως βιοκεντρισμός, εξηγεί καλύτερα αυτές τις ιδέες. Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός συμπάντων και έτσι, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, στην πραγματικότητα συμβαίνει σε κάποιο από αυτά τα σύμπαντα. Ο θάνατος δεν υπάρχει υπό καμία έννοια, στο πλαίσιο αυτών των σεναρίων. Όλα τα πιθανά σύμπαντα υπάρχουν ταυτόχρονα (παράλληλα σύμπαντα), ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει σε καθένα από αυτά. Παρά το γεγονός ότι τα σώματα τείνουν προς την καταστροφή τους, το αίσθημα της ζωής –συμπυκνωμένο στο ερώτημα «Ποιος είμαι;»- ισοδυναμεί με μια πηγή ενέργειας 20-βατ στον εγκέφαλο. Αυτή όμως η ενέργεια δεν εξαφανίζεται με τον θάνατο. Ένα από τα πλέον βέβαια αξιώματα της επιστήμης είναι ότι η ενέργεια ποτέ δεν χάνεται: ούτε δημιουργείται ούτε καταστρέφεται. Αυτή όμως η ενέργεια, μπορεί να μεταφέρεται από τον ένα κόσμο στον άλλο;
Σκεφτείτε ένα πείραμα τα αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο περιοδικό Science και τα οποία έδειξαν ότι οι επιστήμονες μπορούν αναδρομικά να αλλάξουν κάτι το οποίο έχει συμβεί στο παρελθόν.  Σωματίδια χτυπούν  πάνω σε έναν διαχωριστή δέσμης . Στο σημείο αυτό πρέπει να  αποφασιστεί πώς θα συμπεριφερθούν στη συνέχεια (με το άνοιγμα ή κλείσιμο ενός διακόπτη). Φανταστείτε ότι αργότερα, μια άλλη χρονική στιγμή, αυτός που διεξάγει το πείραμα μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει έναν δεύτερο διακόπτη. Τελικά, αυτό το οποίο αποφάσισε ο παρατηρητής σε μία χρονική στιγμή, καθόρισε τη συμπεριφορά του σωματιδίου στο παρελθόν. Ανεξάρτητα από την επιλογή που κάνεις εσύ, ο παρατηρητής, εσύ ο ίδιος θα είσαι πάλι αυτός που θα έχει την εμπειρία του αποτελέσματος που θα προκύψει. Η σύνδεση ανάμεσα στις διαφορετικές αυτές ιστορίες και σύμπαντα ξεπερνούν τις συνήθεις κλασικές ιδέες μας για το χώρο και το χρόνο. Σκεφτείτε απλώς την πηγή ενέργειας των 20-βατ η οποία προβάλει ένα ολόγραμμα του πρώτου ή του δεύτερου αποτελέσματος πάνω σε μια οθόνη. Είτε ανοίξετε ή κλείσετε τον δεύτερο διακόπτη του διαχωριστή δέσμης,  η ίδια μπαταρία ή συσκευή είναι υπεύθυνη για την προβολή.
Σύμφωνα με τον βιοκεντρισμό, ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι ό,τι φανταζόμαστε. Κινείστε το χέρι σας στον αέρα- εάν αφαιρέσετε τα πάντα, τι απομένει; Τίποτε. Το ίδιο συμβαίνει και με το χρόνο. Δεν μπορείτε να δείτε τίποτα γύρω από το κρανίο που περικλείει τον εγκέφαλό σας. Οτιδήποτε βλέπετε και νιώθετε αυτή τη στιγμή είναι ένας στρόβιλος πληροφορίας που συμβαίνει στο μυαλό σας. Ο χώρος και ο χρόνος είναι απλώς τα εργαλεία για να βάλετε μια τάξη.
Ο θάνατος δεν υπάρχει σε ένα άχρονο, μη-χωρικό σύμπαν. Στο τέλος, ακόμη και ο Άινσταιν παραδέχτηκε: «Ο φίλος μου o Besso αναχώρησε από αυτόν τον παράξενο κόσμο λίγο πριν από μένα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Οι άνθρωποι σαν κι εμάς γνωρίζουν ότι η διάκριση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι μόνο μια επίμονη, ξεροκέφαλη ψευδαίσθηση».  Η αθανασία δεν είναι μια διαρκής παρουσία στο χρόνο χωρίς τέλος, αλλά μάλλον είναι κάτι που βρίσκεται εκτός χρόνου.
Αυτό ήταν σαφές στην περίπτωση του θανάτου της αδερφής μου, Christine.  Αφού είδα το σώμα της στο νοσοκομείο, βγήκα από το δωμάτιο για να μιλήσω με τα άλλα μέλη της οικογένειάς της. Ο σύζυγός της, Εντ, ξέσπασε σε ανεξέλεγκτους λυγμούς. Για μια στιγμή ένιωσα σαν να μεταφέρομαι πέραν του χρόνου. Σκέφτηκα την πηγή ενέργειας των 20-βατ και πειράματα τα οποία δείχνουν ότι ένα απλό σωματίδιο μπορεί να περάσει από δύο τρύπες την ίδια χρονική στιγμή. Δεν  μπορούσα να το βγάλω από το μυαλό μου: η Christine ήταν νεκρή και ζωντανή, την ίδια χρονική στιγμή.
Η Christine έζησε μια δύσκολη ζωή. Τελικά, βρήκε έναν άντρα που αγαπούσε πολύ. Η μικρότερή μου αδελφή δεν κατάφερε να παραστεί στο γάμο, γιατί είχε κανονίσει μια παρτίδα χαρτιών την οποία σχεδίαζε για πολλές εβδομάδες. Η μητέρα μου επίσης δεν ήρθε στο γάμο εξαιτίας ενός πολύ σημαντικού ραντεβού που είχε στο Elk Club. Ο γάμος της ήταν μια από τις σημαντικότερες μέρες της ζωής της Christine.  Δεδομένου ότι κανείς από την οικογένεια δεν εμφανίστηκε, η Christine μού ζήτησε να τη συνοδεύσω στην εκκλησία και να την παραδώσω στο γαμπρό.
Σύντομα μετά το γάμο, ενώ η Christine και ο Ed οδηγούσαν προς το ονειρεμένο σπίτι που μόλις είχαν αγοράσει, το αυτοκίνητό τους χτύπησε ένα κομμάτι μαυρισμένου πάγου. Η Christine πετάχτηκε από το παράθυρο και προσγειώθηκε πάνω στο χιόνι.
«Ed», είπε, «δεν νιώθω το πόδι μου».
Ποτέ δεν έμαθε ότι το συκώτι της είχε κοπεί στη μέση γεμίζοντας με αίμα την περιτοναϊκή κοιλότητα.
Μετά τον θάνατο του γιου του, ο Έμερσον έγραψε ότι «Αυτό που απειλείται δεν είναι τόσο η ζωή μας όσο η αντίληψή μας. Θρηνώ γιατί ο θρήνος δεν μπορεί να με διδάξει τίποτε».
Είτε πρόκειται για το γύρισμα του διακόπτη στο πείραμα του περιοδικού Science είτε για το γύρισμα του τιμονιού προς τη μία ή την άλλη πλευρά του μαυρισμένου πάγου, η ίδια πηγή ενέργειας των 20-βατ δέχεται το αποτέλεσμα. Σε μερικές περιπτώσεις, το αυτοκίνητο θα πεταχτεί έξω από το δρόμο, αλλά σε άλλες θα συνεχίσει οδηγώντας την αδερφή μου στο σπίτι των ονείρων της.
Η Christine είχε πρόσφατα χάσει αρκετά κιλά κι ο Ed της είχε αγοράσει διαμαντένια σκουλαρίκια ως δώρο-έκπληξη. Η αναμονή είναι δύσκολη, αλλά ξέρω ότι η Christine θα είναι υπέροχη την επόμενη φορά που θα τη δω.

Του Robert Lanza

O Robert Lanza είναι γιατρός και θεωρείται από τους πλέον σημαντικούς επιστήμονες στον κόσμο. Είναισυγγραφέας του βιβλίου «Βιοκεντρισμός».


  
Μετάφραση-επιμέλεια: Εμιλυ Κρητικού

Ικαρία: Ένας εργάτης προσπαθεί να σώσει τον άλλον και βρίσκουν κι οι δύο τραγικό θάνατο

Στους καθημερινούς ήρωες της ανθρωπιάς όμως δεν έχει «Ζε σουι». Δούλευαν με σκουριασμένο μηχάνημα του 1951 γεγονός για το οποίο θα ζητηθούν εξηγήσεις και απαντήσεις από τη δικηγόρο της οικογένειας του Η.Κ.
943982_10208732567573337_4877307001981358118_n
Ένα τραγικό γεγονός συνέβη την Πέμπτη το πρωί στην Ικαρία και συγκεκριμένα στην περιοχή Μαυριάνου, εκεί όπου γίνεται το έργο ασφαλτόστρωσης του δρόμου «Κάλαμος – Νας» όπου 2 εργάτες βρήκαν τραγικό θάνατο. Ο  Η.Γ και Η.Κ. και 59 και 54 ετών βρίσκονταν μπροστά σε ένα μηχάνημα (σπαστήρα) που μετατρέπει την πέτρα σε χαλίκι και ο ιμάντας του μηχανήματος τράβηξε τον έναν από τους δυο και όταν προσπάθησε ο δεύτερος εργάτης να βοηθήσει τον συνάδελφό του, παρασύρθηκε και ο ίδιος από τον ίδιο ιμάντα, με αποτέλεσμα να βρουν και οι δυο τραγικό θάνατο!  Στην περιοχή κλήθηκαν η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία χωρίς να μπορέσουν να προσφέρουν καμία βοήθεια, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τους άτυχους εργάτες στο Νοσοκομείο της Ικαρίας.
[πληροφορίες από Σαμιακή Γνώμη]
UPDATE: Όπως όμως γράφει η δικηγόρος και φίλη της οικογένειας Χρύσα Πετσιμέρη στα μέσα δικτύωσης για το συμβάν:
AYTO TO MHXANHMA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1951 ΣΥΝΕΘΛΙΨΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΙΚΑΡΙΩΤΕΣ. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΑΜΟΥ ΑΝΕΘΕΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΑΕ P AND C development ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. με δημόσιο διαγωνισμό. Το μηχάνημα μόνιμα χαλασμένο. Το έργο αργούσε,τα χρήματα κυλούσαν στις τσέπες των εργολάβων. Κανένας δημόσιος έλεγχος από το 2014… ΕΓΚΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗ ΣΑΜΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΕΣΤΕΛΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΦΑ..ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΜΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΑ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
Δείτε τις φωτογραφίες από το μηχάνημα:

943982_10208732567573337_4877307001981358118_n
Σχόλιο Konnectiva: Τα «εργατικά ατυχήματα» εκτός από τον πόνο για τη φρίκη και την αδικία όσων χάνουν τη ζωή τους, και όσων χάνουν τους δικούς τους, είναι συχνά επιφορτισμένα με το επιπλέον τραγικό στοιχείο της συγκάλυψης, και της αδιαφορίας, επειδή οι ιστορίες των ανθρώπων του μεροκάματου δεν απασχολούν φυσικά τα φώτα της δημοσιότητας  και επειδή ο πλουτισμός των λίγων από τις άθλιες συνθήκες εργασίας, περνάει «πάνω» από τις ζωές τους   .                                                                                                    πηγη https://katerinafullmoonblog.wordpress.com/

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016

Ο Νας σήμερα

Αυξημένη αναμένεται φέτος στην Ικαρία η τουριστική κίνηση από τετράποδους τουρίστες Σήμερα μαλιστα μας κατέφτασε και το πρώτο «κύμα» Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περπάτημα ,αναρρίχηση και βόσκημα, το μόνο κακό ειναι οτι αυτό το χαριτωμένο γκρουπάκι ήρθε Ασυνόδευτο.....!
Αγνάντευα το πέλαγος
του κόσμου τη μαγεία
τι ανοιξιάτικη αυγή
αξίζει η θυσία
Να βλέπεις ατελείωτες
και ωραίες παραλίες
και στου γιαλού το θρόισμα
να παίζουνε οι αίγες

Τοπία να φεγγίζουνε
άγουρο ξυπνημένα
λες και φυτρώσαν μόλις χθες
λες ήταν ξεχασμένα


Ένα μικρο παχύφυτο που φυτρώνει πάνω  στα βράχια του ΝαΤι άγγιγμα ψυχής αυτό
τι χάρισμα της φύσης
κάθε γωνιά πιο όμορφηπώς να μην υποκύψεις                                                                                                                            ....                                                                           http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Poems&act=index&sort=date&order=desc&poet_id=31111

Και μια και μιλαμε για υποκύψεις  να σου και εμφανίστηκαν στο βάθος και δυο πολεμικά πλοία του ΝΑΤΟ  Ανεπιθύμητος   ο νέος  πολεμικός τουρισμός για το νησί μας ,Εύχομαι να ξεκουμπηστούν γρήγορα από τη θάλασσα μας  .....!

Καλή Σαρακοστή λοιπόν ......και βοήθεια μας !!!!!!

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

Άρωμα Ικαριας


Εγώ δεν προσπαθώ να καταλάβω. Για μένα το πιο ωραίο πράγμα είναι να ξυπνάω, να βγαίνω έξω και να κοιτάζω. Το κάθε τι....Josef Koudelka

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Πεθαίνοντας στη δουλειά

  Σήμερα χάσαμε από εργατικό ατύχημα στο έργο «δρόμος Κάλαμος-Νας» στην θέση Μαυριάνου  δυο συμπατριώτες μας με ένα τρόπο Φριχτό  και Άδικο ..........γιατί?  
Ο εργασιακός Μεσαίωνας, που ολοκληρώθηκε επί Μνημονίου, όχι μόνο αφήνει πίσω του πολλά θύματα, αλλά καταφέρνει να τα κρύβει κιόλας...
 
Εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα
Τι θέλετε να μάθετε για τα εργατικά ατυχήματα; Δεν υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία και όσα υπάρχουν δεν είναι αξιόπιστα». Τη φράση αυτή πρωτακούσαμε από επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, όταν ξεκινήσαμε να ερευνούμε το θέμα των εργατικών ατυχημάτων. Πράγματι, τα τελευταία ετήσια στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας χρονολογούνται από το 2012 και του ΙΚΑ από το (προ Μνημονίου) 2009.
Κι όμως, ειδικά τους τελευταίους έξι μήνες, δεν περνάει ημέρα που να μην ακούσουμε για άλλο ένα σοβαρό ή και θανατηφόρο εργατικό ατύχημα. Από τον Μάιο μέχρι σήμερα 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ώρα δουλειάς ή τουλάχιστον αυτοί οι θάνατοι καταγράφηκαν στην ειδησεογραφία. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματισμών, καθώς μόνο οι πιο ακραίες περιπτώσεις -κυρίως ακρωτηριασμοί- γνωστοποιούνται.
Εκτός ελέγχου
Οσο για τις υπηρεσίες που θεωρητικά προλαμβάνουν εργατικά ατυχήματα, οι εργαζόμενοι που ρωτήσαμε, μας απαντούσαν το εξής: «Το πολύ πολύ να έρθουν, όταν κάποιος πεθάνει». Αιτία, η υποστελέχωση και η απαξίωση των ελεγκτικών μηχανισμών, κάτι που με τη σειρά του ανατροφοδοτεί το φαινόμενο της «υπο-αναγγελίας» των εργατικών ατυχημάτων. Με απλά λόγια, αν πάθεις ατύχημα σε ώρα δουλειάς, όλο και πιο δύσκολα θα δηλωθεί ως «εργατικό», με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Η ασφάλεια στην εργασία είναι η πρώτη που θυσιάζεται σε περιόδους ύφεσης. Στις τυπικές υποχρεώσεις των εργοδοτών περιλαμβάνονται ο γιατρός εργασίας και ο μηχανικός ασφάλειας, όμως ο ρόλος τους είναι συχνά διακοσμητικός. Στα -μη επικαιροποιημένα- στοιχεία του ΣΕΠΕ οι κλάδοι με τις περισσότερες παραβιάσεις σε θέματα ασφάλειας είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, η περισυλλογή-διαχείριση-επεξεργασία αποβλήτων και οι κατασκευές.
Ωστόσο, τα στοιχεία του ΣΕΠΕ αμφισβητούνται, πρώτα απ' όλα από τους ειδικούς σε θέματα ΥΑΕ (υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία). Σχεδόν διπλάσιο αριθμό εργατικών ατυχημάτων κατέγραφε το ΙΚΑ, όσο έδινε ετήσια στοιχεία, σε σχέση με όσα δηλώνονται στο υπουργείο Εργασίας. Οπως παραδέχονται οι ίδιοι οι συντάκτες της έκθεσης πεπραγμένων του ΣΕΠΕ, η αναγγελία των ατυχημάτων στο ΣΕΠΕ από τον εργοδότη καλύπτει μόλις το 30%-50% των πραγματικών περιστατικών, ενώ η καταγραφή από το ΙΚΑ είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
εργατικά ατυχήματα - γράφημαΕργατικά ατυχήματα: θανατηφόρα, ανά κατηγορία, δηλωθέντα - Επικίνδυνοι κλάδοι | Εφ.Συν.
Το πιο θλιβερό, πλάι στην ανυπαρξία στατιστικής, είναι η ανυπαρξία δυναμικών αντιδράσεων από το συνδικαλιστικό κίνημα. Στη χώρα του 1,5 εκατ. ανέργων και των άλλων τόσων απλήρωτων και ανασφάλιστων εργαζομένων, το να «πεθαίνεις στη δουλειά» είναι κάτι που έχει πάψει να σοκάρει...Τα εργατικά ατυχήματα δεν είναι «ανθρώπινο λάθος» ούτε η «κακιά στιγμή», όπως αρέσκονται να λένε οι εργοδότες. Οφείλονται στη μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων ανά 1.000 εργατικά ατυχήματα έχει αυξηθεί. Αυτό αντιστοιχεί στην επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και τη μείωση των μέτρων προστασίας και πρόληψης. Αυτός ο δείκτης, βέβαια, εξαρτάται άμεσα από το ποσοστό αναγγελίας των ατυχημάτων. Στην περίπτωση της λεγόμενης «μαύρης εργασίας», τα ατυχήματα, ειδικά τα μη θανατηφόρα, είναι δυνατόν να αποκρυβούν από τις Αρχές. Σε μια εποχή μεγάλης επισφάλειας στην εργασία, και γενικά σε περιόδους ύφεσης, αυξάνεται η «υποαναγγελία» των μη θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων.
Τα πιο συχνά ατυχήματα, που εμφανίζει το ΣΕΠΕ, είναι οι πτώσεις που προκαλούνται κατά την εργασία σε ύψος χωρίς προστατευτικές διατάξεις ή πτώσεις στο ίδιο επίπεδο και η απώλεια ελέγχου μηχανήματος.
Η αποφυγή των ατυχημάτων επιτυγχάνεται μόνο με την πρόληψη. Τα πανομοιότυπα θανατηφόρα ατυχήματα είναι πολύ συχνό φαινόμενο. 
Η αντιμετώπιση των αιτιών και η εντατικοποίηση των ελέγχων θα συμβάλουν στη μείωση τέτοιων φαινομένων. Η κρίση και η αγωνία επιβίωσης επιχειρήσεων, παρότι πραγματική, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την παραβίαση κανόνων ασφαλείας. Η ενημέρωση των εργαζομένων για θέματα ασφάλειας είναι νομική υποχρέωση των εργοδοτών. πηγη                                                                                                                                                                                

Η επικίνδυνη ουσία glyphosate της Monsanto βρέθηκε σε 14 γνωστές γερμανικές μπύρες

   Η επικίνδυνη ενεργή ουσία Glyphosate του φυτοφαρμάκου της Monsanto "RoundUp" , βρέθηκε σε 14 δημοφιλείς γερμανικές μπύρες.

Συντάκτης: enallaktikos.gr

Το φυτοφάρμακο Roundup της Monsanto, που χρησιμοποιείται ευρέως στις καλλιέργειες σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι πιθανόν να προκαλέσει καρκίνο, σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες του ΠΟΥ για θέματα σχετιζόμενα με τον καρκίνο καθώς και το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο για τον Καρκίνο (IARC), κατέταξαν την ουσία glyphosate, βασικό συστατικό του φυτοφάρμακου της Monsanto Roundup, στις  "πιθανόν καρκινογόνες για τους ανθρώπους".

Το Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο στο Μόναχο διεξήγαγε δοκιμές στις 14 μπύρες με τα υψηλότερα ποσοστά πωλήσεων στη Γερμανία και διαπίστωσε ότι όλες περιείχαν ίχνη του φυτοφαρμάκου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μπύρες της ζυθοποιίας Hasseröder είχαν την υψηλότερη περιεκτικότητα στο φυτοφάρμακο - με 29,74 μικρογραμμάρια ανά λίτρο μπύρας.

Τα χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν στις μπύρες της βαυαρικής Augustiner, με 0,46 μικρογραμμάρια ανά λίτρο.

Αλλά ακόμη και αυτή η ποσότητα είναι τέσσερις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο για το πόσιμο νερό, το οποίο έχει οριστεί σε 0,1 μικρογραμμάρια ανά λίτρο, σύμφωνα με το Spiegel.

Η Ένωση Γερμανών ζυθοποιών (BfR), αν και ομολόγησε ότι δεν έχει μελετήσει τα αποτελέσματα, αρνήθηκε την Πέμπτη ότι τα δηλωθέντα στοιχεία ενέχουν κάποιο κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. Μάλιστα, εκπρόσωποι της Ένωσης ισχυρίστηκαν ότι τα αναφερόμενα επίπεδα του φυτοφαρμάκου βρίσκονται πολύ κάτω από αυτό που θεωρείται επικίνδυνο για την υγεία.

"Ένας ενήλικας θα πρέπει να καταναλώνει 1.000 λίτρα μπύρας την ημέρα για να κινδυνεύει από την ουσία Glyphosate", δήλωσαν εκπρόσωποι της BfR...


με πληροφορίες από welt.de, spiege   lhttp://www.enallaktikos.gr/

Gesundheit Ihre Sucker!